Nieuws

Blijf op de hoogte

Wat speelt er in de markt?

Onze experts volgen het nieuws dat relevant kan zijn voor de verzekeringsmarkt. Interessante ontwikkelingen voorzien we van commentaar. We denken graag met u mee over uw toekomst.

Wijziging SCR standaardformule vanaf september 2019

Anique van Geldorp +31 6 1039 0051
anique.vangeldorp@arcturus.nl

De eerste Solvency II evaluatie heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de standaardformule – deze gaan in per 30 september 2019 of 30 maart 2020. Arcturus kan u helpen om de impact te bepalen.

 

AANPASSINGEN SOLVENCY II REGELGEVING – Standaard model

In 2017 en 2018 heeft de Europese Commissie een consultatie gehouden voor een gedeeltelijke evaluatie van de kapitaalvereisten voor verzekeraars en herverzekeraars. Uit deze consultatieronde is een aantal voorstellen gekomen voor de aanpassing van de Gedelegeerde Verordening in de Solvency II regelgeving. Deze voorstellen voor aanpassingen van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 zijn gepubliceerd door de Europese Commissie in de Gedelegeerde Verordening van 8 maart 2019. Het is nu nog wachten op de goedkeuring van het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de EU (uiterlijk 8 juni). Zodra dit is goedgekeurd, treedt de Gedelegeerde Verordening van 8 maart 2019 in juli 2019 in werking.

De voorstellen bevatten aanpassingen in het Standaard Model onder Solvency II en kan dus ook voor uw verzekeraar leiden tot een aangepaste berekening van het vereiste kapitaal. In de volgende paragraaf wordt een opsomming gegeven van de voorgestelde aanpassingen.

Anique van Geldorp
+31 6 1039 0051
anique.vangeldorp@arcturus.nl

WIJZIGINGEN IN HET STANDAARD MODEL

In onderstaand overzicht staan de onderwerpen waarvoor een aanpassing is voorgesteld in het Standaard Model:

 • Premie- en reserve risico (vanaf 1 januari 2020)
  • Aanpassing standaard parameters
  • Aanpassing berekening toekomstige premies nieuwe contracten
 • Catastrofe risico
  • Zorg
  • Natuurrampen (storm, hagel, aardbeving, overstroming)
  • Man made (brand, luchtvaart en zee)
 • Markt risico
  • Aandelen risico
  • Concentratie risico
  • Spread risico
  • Vereenvoudig doorkijkprincipe beleggingsfondsen
  • Doorkijkbenadering Investeringsvehikels
 • Tegenpartij risico
 • Verlies absorberend effect bij uitgestelde belastingen (vanaf 1 januari 2020)
 • Vereenvoudigingen in berekeningen o.a.:
  • Schade verval risico
  • Catastrofe risico / windstorm en hagel
  • Catastrofe risico / brand
  • Kort leven risico
  • Tegenpartij risico
 • Undertaking Specific Parameters (USP’s), stop-loss herverzekering

De wijzigingen zullen per 30 september 2019 doorgevoerd worden met uitzondering van de aanpassing in de parameters voor het premie- en reserverisico en het verlies absorberend effect bij uitgestelde belastingen; deze zullen vanaf 1 januari 2020 gaan gelden.

De aanpassingen in het Standaard Model van Solvency II worden doorgevoerd in de Arcturus Solvency Tool. Per 30 september 2019 zijn alle aanpassingen beschikbaar behalve :

 • de aanpassing voor premie en reserve risico.
 • de aanpassing in het verlies absorberend effect bij uitgestelde belastingen.

Vanaf 1 januari 2010 zijn ook de aanpassing voor premie- en reserverisico en van het verlies absorberend effect bij uitgestelde belastingen beschikbaar in de Arcturus Solvency tool.

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de bovengenoemde aanpassingen.

Premie- en reserve risico

De nieuwe parameters gelden vanaf 1 januari 2020.

 • De eerste aanpassing is een wijziging in de standaard parameters voor de bepaling van de premie- en reserve risico voor de branches medische kosten, medewerkerscompensatie, krediet en borgtocht, rechtsbijstand, hulpverlening en niet-proportionele zorgherverzekering.

De andere branches blijven ongewijzigd.

Premie risico Reserve Risico
LOB nr LOB Huidig   Voorstel Huidig   Voorstel
1 Medische kosten 5,0% 5,0% 5,0% 5,7 %
3 Medewerkerscompensatie 8,0% 9,6% 11,0% 11,0%
9 Krediet en borgtocht 12,0% 19,0% 19,0% 17,2%
10 Rechtsbijstand 7,0% 8,3% 12,0% 5,5%
11 Hulpverlening 9,0% 6,4% 20,0% 22,0%
13 Niet-proportionele zorgherverzekering 17,0% 17,0% 20,0% 17,0%

 

 • De tweede aanpassing is een wijziging in de berekening van de toekomstige premies nieuwe contracten (FPfuture)
 • Het voorstel voor aanpassing in de definitie FPfuture is:
  • Voor meerjarige contracten: 30% van de verwachte contante waarde van de te verdienen premies na de volgende 12 maanden voor contracten waar de datum van eerste opname in de komende 12 maanden ligt.
  • De exacte impact voor meerjarige contracten is afhankelijk van de portefeuille samenstelling qua type business, looptijden contracten en prolongatie data. EIOPA verwacht dat impact voor verzekeraars met meerjarige contracten beperkt is.

Catastrofe risico

 • Zorg
  Voor de bepaling van het risicokapitaal bij een massaal ongeval en ongeval concentratie voor Zorg werd er uitgegaan van 5 scenario’s. Er is nu één scenario vervallen (10 jaar uitkering door een ongeval) en er is een aanpassing van de parameters bij 2 scenario’s, zie onderstaande tabel.
Definitie van gebeurtenissen en risicofactoren voor de ondermodule risico van massaal ongeval en de ondermodule van risico ongevalconcentratie
Gebeurtenis van type e Xe 1)
Huidig Voorstel
Overlijden als gevolg van een ongeval 10,0% 10,0%
Permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval 1,5% 3,5%
10 jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval 5% vervallen
12 maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval 13,5% 16,5%
Medische behandeling als gevolg van een ongeval 30% 30%

 

 • Natuurrampen (storm, hagel, aardbeving, overstroming)
  • De factoren Q (risico factoren voor alle rampen en alle regio’s) zijn verplaatst van een plek in de hoofdformule naar plaats in de onderliggende formule.
  • Exposure die niet is toe te kennen aan een bepaalde cresta zone, wordt gealloceerd in de cresta zone met het hoogste risicoprofiel.
  • Voor een aantal landen zijn de tabellen met risicofactoren voor het catastrofe risico natuurrampen vernieuwd en uitgebreid met een aantal nieuwe landen.
   Voor Nederland geldt dat er geen aanpassingen zijn in deze risicofactoren bij windstorm en hagel. Voor Duitsland is er een verlaging van de risicofactor Q bij windstorm, maar niet bij hagel.
  • Bij de andere parameters zijn er nog enkele aanpassingen. Daar zijn echter geen aanpassingen bij voor Nederland en Duitsland.
 • Man made (brand, luchtvaart en zee)
  De identificatie grootste netto blootstellingen (exposure) is op dit moment voor aftrek herverzekering. In het voorstel wordt dit ná aftrek herverzekering. Er zijn enkele uitzonderingen. Deze aanpassing heeft ook impact op risico mitigerend effect in het tegenpartij risico.

 Voor de branche zee zijn de volgende aanpassingen voorgesteld:

 • Het gebruik van vaartuig (‘vessel’) i.p.v. tanker in de SCR formule
 • vaartuig niet meenemen indien verzekerde waarde < € 250.000,-

Markt risico

 • Aandelen risico
  • Het kapitaal vereiste voor niet genoteerde aandelen (type 2) wordt verlaagd naar het kapitaalvereiste conform type 1 mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
  • Lange termijn aandelen beleggingen krijgen dezelfde kapitaal vereiste als strategische deelnames, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan in het asset-liability en investment management beleid.
 • Concentratie risico

Op dit moment valt de partij waarvoor tegenpartijrisico wordt gelopen en zonder kredietbeoordeling, automatisch in krediet kwaliteit categorie 5 en daarna wordt er op basis van de solvency ratio een (verlagende) factor op toegepast. Er is een aanpassing voorgesteld voor deze partijen waarbij de krediet kwaliteit categorie rechtstreeks kan worden vastgesteld op basis van de solvency ratio. Hierbij geldt wel dat er voldaan wordt aan de MCR. De impact van de aanpassing is beperkt.

Indien een partij niet voldoet aan de MCR, dan is krediet kwaliteit categorie 6.

 • Spread risico
  • Beleggingen die geen credit rating hebben (gegeven de gekozen krediet beoordelaars) kunnen onder bepaalde voorwaarden op basis van een interne krediet beoordeling worden ingedeeld in krediet kwaliteitsklasse 2 en 3.
  • Toevoeging blootstellingen aan regionale overheden en lokale autoriteiten
   1. Regionale overheden en lokale autoriteiten genoemd in art. 1 van een EU verordening: 0% risico
   2. krediet kwaliteitsklasse 2
  • Vereenvoudig doorkijkprincipe beleggingsfondsen
   Er is een versoepeling voorgesteld in gevallen waar te weinig gegevens beschikbaar zijn voor volledige doorkijk.
  • Doorkijkbenadering Investeringsvehikels
   Voor beleggingen in verbonden ondernemingen welke in hoofdzaak beleggingsfondsen zijn (o.b.v. bepaalde criteria) wordt het doorkijkprincipe toegepast om de risico’s beter te kunnen bepalen.

Tegenpartij risico

De formule voor berekening LGD voor derivaten is afhankelijk van indeling volgens art. 192 lid a. Daarnaast is de Probability of default voor sommige gevallen aangepast

Er is een aanpassing in de formule voor berekening LGD voor hypotheken volgens:

LGD=max{loan – (80% x Mortgage + Guarantee),0},

waarbij het begrip “Guarantee” nieuw is in de formule. Bij Guarantee kan bijvoorbeeld de NHG worden ingevuld.

Bij de risico mitigerende technieken zijn “netting arrangements” toegestaan tussen derivaten en hedging strategieën waar over het geheel bekeken sprake is van een risico mitigerende techniek. Dit mag onder bepaalde voorwaarden worden toegepast.


Verlies absorberend effect bij uitgestelde belastingen

Deze aanpassing gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

Een aantal principes zijn toegevoegd die er toe moeten bijdragen dat er meer convergentie komt in de berekeningsmethodes m.b.t. toekomstige winsten. Indien u geen rekening houdt met toekomstige winsten in de LAC-DT (Verlies absorberend effect bij uitgestelde belastingen) in de berekening van de SCR dan wijzigt er niets ten opzichte van de huidige situatie.


Vereenvoudigingen in berekeningen van:

 • Schade verval risico
  Onder voorwaarden is het gebruik van homogene risicogroepen mogelijk.
 • Catastrofe risico / windstorm en hagel
  De berekening is op basis van groepen risicozones.
 • Catastrofe risico / brand
  Er is een vereenvoudiging van de berekening o.b.v. top 5 blootstellingen per risico type (woningen, commercieel en industrieel).
 • Kort leven risico
  Er zijn wijzigingen in de vereenvoudigingsformule voor de bepaling van het kort leven risico.
 • Tegenpartij risico
  Hiervoor zijn enkele vereenvoudigingen toegepast.

 

Undertaking Specific Parameters (USP’s)
Er is een nieuwe methodiek voor de vaststelling van het risicokapitaal voor stop-loss herverzekering voorgesteld.

IMPACT WIJZIGINGEN STANDAARD MODEL

Arcturus heeft de Arcturus Solvency Tool aangepast naar de laatste stand van de wetgeving. Als gevolg van de trapsgewijze invoering van de aanpassingen in de wet, wordt zowel voor de berekening per 30 september 2019 en voor de berekening voor het jaarwerk per 31 december 2019 een nieuwe versie van de Arcturus Solvency Tool opgeleverd.

Het effect van de aanpassingen van het standaardmodel op uw cijfers is onder meer afhankelijk van de branche(s) waarbinnen uw verzekeraar opereert en de samenstelling van de beleggingsportefeuille. We adviseren u om voor de implementatiedatum van de wetgeving een kwalitatieve beoordeling te maken van de impact u SCR en solvency ratio. Als hieruit blijkt dat de aanpassingen significante impact (kunnen) hebben op de Solvency II kapitaalsvereisten, dan raden we aan om een kwantificering uit te voeren in de vorm van een impactstudie. Arcturus kan ondersteunen, indien gewenst, om vooraf te controleren of de aanpassingen impact hebben en zo ja of deze significant zijn. Hierbij worden alle aanpassingen meegenomen.

Extreem weer

Een veranderend klimaat: welke impact heeft dit opschadeverzekeraars?

Melchior Mattens MSc AAG +31 6 3711 9707 
melchior.mattens@arcturus.nl 

Nu 2018 in Nederland een van de droogste jaren sinds de start van de neerslagmetingen is geworden en wereldwijd recordtemperaturen worden gemeten, wordt het inzicht krijgen in klimaatrisico’s voor verzekeraars steeds urgenter. Elk soort verzekeraar wordt op een andere manier getroffen door het opwarmend klimaat. Meer droogte, extreme neerslag, hitte, koude, hagel, bliksem en windstorm, en dan ook nog de verhoogde zeespiegel: al deze natuurlijke fenomenen verstoren op verschillende manieren de stabiliteit in schadepatronen. Maar met welke effecten moet een schadeverzekeraar in Nederland nu precies rekening gaan houden?

Melchior Mattens MSc AAG
+31 6 3711 9707
melchior.mattens@arcturus.nl 

1. SCHADEVERZEKERAARS – GEBOUWEN, TERREINEN & AUTO’S

Het KNMI vertaalt door middel van klimaatscenario’s welke effecten er voor Nederland kunnen worden verwacht op de middellange- en lange termijn. De meest in het oog springende weerfenomenen die relevant zijn voor schade aan zaken als gebouwen en auto’s zijn storm, hagel en extreme regenval en temperatuurstijging. Ik bespreek deze fenomenen stuk voor stuk. In een opwarmend klimaat neemt de waarschijnlijkheid van extreme neerslagintensiteiten, waarbij er in een of enkele uren meer regen valt dan het riool en de grond kunnen afvoeren, toe. In gebieden waar een relatief lage natuurlijke absorptiecapaciteit aanwezig is (bijvoorbeeld in stedelijk gebied) of in gebieden waar door trechtervorming water zich kan ophopen (bijvoorbeeld in heuvelachtig gebied), zullen de risico’s voor verzekeraars aanzienlijk toenemen. Daarnaast kunnen grote hoeveelheden regenwater in de buurlanden leiden tot een hogere frequentie van het overstromen van uiterwaarden en dorpen en steden die dicht langs rivieren liggen. Deze schades zijn echter in veel gevallen niet verzekerd, waardoor dit voor veel verzekeraars niet een groot risico vormt. Ditzelfde geldt voor de stijging van de zeespiegel, omdat een eventuele grote dijkdoorbraak in Nederland niet kan worden verzekerd.

Ook het risico op extreme hagel neemt toe. Door warmte kunnen er sterkere en vochtigere luchtstromen ontstaan, waardoor hagelstenen veel groter kunnen worden dan voorheen. Grotere hagelstenen hebben niet alleen impact door het grotere oppervlak dat geraakt wordt door de stenen, maar door het grotere gewicht neemt ook de snelheid toe. Hierdoor kunnen daken van huizen en auto’s zwaar beschadigd raken. De extreme hagel van 23 juni 2016 in het zuidoosten van Nederland is hiervan een voorbeeld, maar ook op 29 mei 2018 vielen er hagelstenen in onder andere Utrecht met een diameter van 3 cm – de grootte van een golfbal. Dat grote hagelstenen overal in Nederland kunnen vallen, bewijzen de geregistreerde observaties in de European Severe Weather Database (zie onderstaand figuur). De meeste waarnemingen van grotere hagel liggen wel in het oosten en zuidoosten van Nederland.

Plaatsen in Nederland waar sinds 2006 hagel gevallen is met een diameter van tenminste 2 cm. Bron: European Severe Weather Database

De risico’s voor verzekeraars stijgen ook aanzienlijk wanneer stormen frequenter en intensiever worden. Op basis van het IPCC-rapport uit 2013 en de klimaatscenario’s die het KNMI gemaakt heeft, kon niet met zekerheid worden gezegd of stormcondities – met betrekking tot winterstormen – voor noordwest Europa sterk zouden gaan veranderen de komende decennia. Weliswaar neemt de kracht van lokale windextremen bij bijvoorbeeld onweersbuien toe (denk hierbij ook aan windhozen en zelfs tornado’s), echter door meer bebouwing in Nederland is de gemiddelde windsnelheid boven land de laatste decennia juist iets afgenomen. Daarnaast zijn er ook recente rapporten van klimaat- en weerwetenschappers die laten zien dat de kans dat krachtige tropische stormen de West-Europese kust kunnen bereiken gaat toenemen in een warmer klimaat.

Dan zijn er nog de gevolgen van temperatuurstijging. Hogere temperaturen worden in verband gebracht met frequenter en krachtiger onweer, hetgeen gebouwen kan doen laten afbranden. Daardoor stijgt het brandrisico voor schadeverzekeraars. De kans dat dit uitmondt in een catastrofe lijkt echter beperkt, ook al kunnen kleine verzekeraars wel een aanzienlijk volatielere schadelast krijgen wanneer grote objecten worden getroffen.

Een schadecategorie waar Solvency II momenteel nog niet op is toegerust is het grote natuurlijke brandrisico dat voort kan komen uit bijvoorbeeld bosbranden. Verzekeraars houden wel kapitaal aan voor het Man made Fire Catastrophe risk, waarbij al het kapitaal in een cirkel met een straal van 200 meter verloren gaat. Echter, de waarschijnlijkheid van een groot materieel verlies doordat grote aaneengesloten natuur- en bosoppervlaktes en aangelegen dorpen/ steden (deels) verloren gaan, neemt ook toe. Tijdens droge perioden met relatief harde wind blijken bosbranden in Europa steeds vaker niet of nauwelijks in toom te houden. Dit met grote materiële en helaas ook menselijke verliezen tot gevolg. Tot nu toe is dit voornamelijk beperkt gebleven tot de zuidelijke EU-lidstaten, maar ook een land als Zweden kent in 2018 de grootste bosbranden in zijn geschiedenis. In een warmer klimaat zal ook in Nederland de kans op droogte – en daarmee de uitdroging van grond en vegetatie – toenemen, met een grotere kans op natuurbranden tot gevolg.

Regen, hagel, droogte en storm beïnvloeden naar verwachting de schadelast op verschillende manieren. Voor regen en hagel is het vrij duidelijk dat frequentie en kracht flink gaan toenemen de komende decennia. Hierdoor verandert zowel de gemiddelde als de catastrofe schadelast. Vooral de hagelbuien met grote schade tot gevolg zullen in Nederland de premie flink omhoog kunnen stuwen. Voor storm en droogte is dit iets minder duidelijk. Er zou frequenter een krachtige herfststorm op kunnen gaan treden en droogte kan – indien deze lang genoeg aanhoudt – tot grotere natuur- en materiële schade leiden. Of de verzekeringspremie daardoor structureel hoger zal worden is alleen nog niet duidelijk.

Minimum- en maximumtemperatuur voor poolgebied, Noord-Amerika, Europa en Rusland – 10-daagse projectie vanaf 24 juli 2018. Record hitte in California (>50oC), Noordelijk Afrika (Algerije >50oC), Japan en Korea (>40oC) en noordelijk Scandinavië (>30oC). Bron: University of Maine (ClimateReanalyzer.org)

2. SCHADEVERZEKERAARS – AGRICULTUUR

Evenzeer voor schadeverzekeraars actief in de landbouw zijn hagel, regen en storm risico’s die kunnen leiden tot grote schade aan gewassen. Het beschreven risico op natuurbranden en droogte neemt voor agroverzekeraars weer een andere vorm aan. Veelal mogen boeren nog maar weinig tot geen grond- of gebiedswater gebruiken wanneer droogte een langere tijd aanhoudt. Hierdoor kan tijdens extreem droge jaren een groot deel van de oogst verloren gaan. Onder een ‘brede weerdekking’ kunnen verzekerden bij neerslagtekorten – als gemeten door het KNMI – boven een gestelde grens een claim indienen voor geleden schade door verlies aan oogst.

Ondertussen is duidelijk dat de droogte in de zomer van 2018 vergelijkbaar is met de droogte van 1976. Ook droogte in Nederland is een teken van klimaatverandering. Het KNMI stelt op basis van de klimaatscenario’s en analyse op droogteperioden sinds 1900 dat er nog geen patroon in frequentie en duur van droogteperioden te vinden is.

Gemiddelde neerslagtekort landelijk als gemeten in 2018. Bron: KNMI

Het luchtdrukpatroon dat de regen voor lange tijd weghoudt, is na 1979 zelfs iets minder vaak voorgekomen in Nederland dan daarvóór. Echter, het KNMI stelt tevens dat klimaatmodellen meer droogte laten zien wanneer de uitdroging van grond en vegetatie in Nederland – onder andere door hogere temperaturen – vergelijkbaarder wordt met het Middellandse Zeegebied. Met de (waarschijnlijk) vier warmste jaren op rij (2015-2018) sinds het begin van de metingen in 1900, begint dit een steeds waarschijnlijker scenario te worden. Voor het verzekeringsbedrijf met verzekerde akkerbouw, bosbouw en fruitteelt is de verwachting dat extreme neerslag van regen en hagel de premie sterk kan beïnvloeden. Tevens zullen ook de catastrofescenario’s aanzienlijk slechter worden. Echter, met betrekking tot droogte is het nog de vraag of de frequentie flink zal stijgen.

OVERVIEW

Langjarige trends van hogere gemiddelde schadelasten en extremere catastrofes hebben directe impact op pricing, acceptatie- en kapitaalbeleid van verzekeraars. Daarnaast kan er vraag ontstaan naar nieuwe soorten van verzekering waar de verzekeraar met meer preventiemaatregelen en advies een maatschappelijke behoefte kan invullen.

Pensioen – Intergraal risicomagament

Jàn Hooper +31 6 2455 0133
jan.hooper@arcturus.nl

Pensioenfondsen staan en hebben gestaan voor verschillende uitdagingen, zoals de kredietcrisis, terugtreding van sponsoren of pensioenvraagstuk 2020. Pensioenfondsen hebben tal van maatregelen genomen op het gebied van risicomanagement.

 

Integraal risicomanagement speelt een belangrijke rol bij het (bestuurlijk) beheersen van de uitdagingen. Door toepassing van integraal risicomanagement onstaat een zelflerende en zelfsturende organisatie die zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang alsook van de opties voor beheersing en de verschillende consequenties hiervan. Het continue proces van bijhouden of opstellen van de risico strategiedocumenten, uitvoering, monitoring en evaluatie dient bij het bestuur blijvend op de agenda te staan. Het bestuur blijft namelijk verantwoordelijk. De invulling van dit continue proces is sterk afhankelijk van de organisatie van het pensioenfonds.

Vaak is er een samenwerking tussen een interne partij (pensioenbureau of risicocommissie) en een onafhankelijke externe partij of geheel uitbesteed aan een onafhankelijke externe partij.

Jàn Hooper
+31 6 2455 0133
jan.hooper@arcturus.nl

VISIE ARCTURUS, WERKWIJZE EN SAMENWERKING

Arcturus is een onafhankelijke partij die uw pensioenfondsbestuur graag ondersteunt bij het integraal risicomanagement. Bij een goede opzet van het raamwerk aan documenten waarin het strategisch risicomanagement van uw bestuur is opgesteld, kan de focus van u en Arcturus meer liggen op het gebied van integraal risicomanagement waarin de houding meer pro-actief zal zijn dan passief dan wel defensief. De werkzaamheden van Arcturus kunnen worden ingedeeld naar twee gebieden:

 • Opzetten van integraal risicomanagement
 • Opzetten van integraal risicomanagement- Ondersteunen van het bestuur bij toepassing integraal risicomanagement

Voor het opzetten van het integraal risicomanagement kunnen de werkzaamheden van Arcturus als volgt zijn:

 • In kaart brengen van reeds aanwezige documenten betreffende onder meer:
  o doelstellingen pensioenfonds,
  o doelstellingen pensioenfonds,
  o overzicht van de risico’s,
  o risicohouding/-bereidheid,
  o vastgelegde risicostrategie,
  o vastgelegde beheersmaatregelen,
  o actieplan,
  o vastgelegde verantwoordelijken in het continue proces en
  o vastgelegde periodieke toetsing.
 • Toetsen bij het bestuur en uitvoeringsorganisaties of de reeds aanwezige documenten met daarin de vastleggingen nog van toepassing zijn.
 • Toetsen bij het bestuur en uitvoeringsorganisaties of de reeds aanwezige documenten met daarin de vastleggingen nog van toepassing zijn.
 • De documentatie van integraal risicomanagement aanvullen, wijzigen danwel een nieuwe opzet maken zodanig dat het hanteerbaar wordt voor het bestuur.
 • De opzet van de notulen formaliseren zodanig dat het bestuur wordt ondersteund bij het nemen van besluiten in het kader van integraal risicomanagement.
 • De opzet van de agenda formaliseren zodanig dat het bestuur wordt ondersteund bij toepassen integraal risicomanagement
 • De opgestelde documentatie toetsen bij bestuur en De Nederlandsche Bank.
 • De eventuele terugkoppelingen verwerken.

Bij ondersteuning van het bestuur bij toepassing van integraal risicomanagement kunnen de werkzaamheden als volgt zijn:

 • Voorbereiden bestuursvergaderingen al dan niet in samenwerking met (externe) partijen door middel van korte en bondige rapportages.
 • Bij bestuursvergaderingen ondersteuning bieden in het kader van integraal risicomanagement; ongevraagd advies geven.
 • Documentatie up-to-date houden.
 • Relevante ontwikkelingen (bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving), inc

Vooraf maken wij graag met uw bestuur afspraken waardoor een heldere communicatie ontstaat tussen alle betrokken partijen. Door periodiek overleggen in te plannen houden wij u op de hoogte van de planning en de voortgang van onze werkzaamheden. Daarnaast informeren wij u direct wanneer er ontwikkelingen zijn die voor u van belang kunnen zijn. identen en zorgen zullen met het bestuur worden gedeeld.

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ARCTURUS

Arcturus is een actuarieel bureau met de volgende kenmerken:

 • Hoge kwaliteit voor een scherpe prijs
 • Arcturus werkt bij voorkeur met een vaste prijs
 • Een betrokken en pro-actieve houding
 • Ruime ervaring op het gebied van risicomanagement

 

Modelvalidatie: iets voor u?

Modelvalidatie is niet verplicht.

Angela van Heerwaarden +31 6 5310 2795
angela.vanheerwaarden@arcturus.nl

Als kleinere verzekeraar denkt u wellicht: “alleen nodig als het verplicht is”.
Die verplichting is vastgelegd voor verzekeraars die onder Solvency II een eigen intern model gebruiken voor het vereiste solvabiliteitskapitaal gebruiken, en niet de standaardformule. In de Nederlandse praktijk zijn dat inderdaad slechts een paar grote verzekeraars.

Veel grotere verzekeraars passen die verplichte modelvalidatie inmiddels wel toe op een veel bredere range van modellen. De verplichting heeft geleid tot grote kwaliteitsverbetering in het modelbeheer (‘governance’) over de hele linie, waardoor risico’s zijn verkleind.

Angela van Heerwaarden
+31 6 5310 2795
angela.vanheerwaarden@arcturus.nl

Modelvalidatie is duur en levert weinig op

In 2018 werd bekend dat enkele Amerikaanse Aegon-dochterbedrijven rekenmodellen voor vermogensbeheer gebruikten die ‘talrijke fouten’ bevatten, en ‘niet werkten zoals beloofd’. De fouten waren achteraf niet verrassend, aangezien al het modelleerwerk door één junior-analist was gedaan en door niemand was gecontroleerd. Dit leidde tot een boete van 97 miljoen dollar, opgelegd door de Amerikaanse SEC, wegens misleiding van beleggers. Zo blijkt dat het ontbreken van modelvalidatie behoorlijk duur kan zijn!

 U denkt misschien dat dit uitzonderlijk is? Ongecontroleerde modellen worden in uw praktijk nooit geïmplementeerd? Onze ervaring in de verzekeringspraktijk is toch anders.

Vaak genoeg zie je alleen maar ‘4-ogen’ controles: berekeningen worden wel nagelopen, maar niet voldoende onafhankelijk getest, waardoor denkfouten in de opzet van een model kunnen blijven zitten. Databronnen buiten het model worden niet altijd goed gecontroleerd. Modelwijzigingen worden maar marginaal gecontroleerd.

En denk ook aan het ‘key-person risk’, waarbij uw organisatie sterk steunt op die ene actuariële specialist – mogelijk zelfs een extern ingehuurde specialist. Alsof die nooit fouten zou maken? En die ‘extern gevalideerde tool’ van de specialist: zijn de gehanteerde aannames en parameters daarin wel echt passend voor uw portefeuille? Zonder validatie weet u het eigenlijk niet.

Hoeveel kan modelvalidatie opleveren? Schat de maximale gevolgen in van een ‘domme fout’: een fout die mogelijk jarenlang kan blijven bestaan zonder dat iemand de uitkomst onlogisch vindt. Inclusief boetes en reputatierisico kan dat behoorlijk in de papieren lopen. En uw bedrijf is in die tijd aangestuurd op basis van foute gegevens. Deze analyse geeft u inzicht in het budget dat u bereid bent vrij te maken voor beter modelbeheer.

Modelvalidatie is veel te lastig

Je kunt het groots aanpakken, door een algemeen validatiebeleid op te stellen en daar een nieuwe afdeling voor in te richten. Maar het bevat eigenlijk een aantal essentiële stappen die behoren tot de taken van de ‘eerste lijn’, zoals:

 • regels voor modelbeheer,
 • modeldocumentatie,
 • standaard voor statistische kwaliteit en rekenkundige juistheid,
 • standaard voor kalibratie van parameters,
 • regels voor gebruik van externe modellen en data.

Bij de modelvalidatie wordt een checklist langs al deze onderdelen gelegd en wordt door een onafhankelijke, kritische persoon beoordeeld of aantoonbaar aan alle criteria is voldaan. Het ‘lastige’ is dat de vereisten voor een goed model zichtbaar worden gemaakt, en dat in de meeste gevallen de kwaliteit van beheer en documentatie omhoog moet om te ‘slagen’ voor de modelvalidatie. Maar als die kwaliteitsslag eenmaal is gemaakt, dan wordt validatie steeds eenvoudiger.

In onze ervaring komen er bij validaties altijd fouten aan het licht. Bovendien levert het waardevolle informatie op voor de tweede lijnsfuncties, met name Actuarieel en Risk management. Het resultaat is een transparant beeld van de betrouwbaarheid van model en uitkomsten, waarover zij aan de directie moeten adviseren.

Modelvalidatie – laten we er mee starten!

Vanzelfsprekend staat Arcturus voor u klaar om de belangrijkste actuariële modellen te valideren: premiestelling, herverzekering, technische voorzieningen, solvabiliteitskapitaal en ORSA.

Wij stellen een pragmatische aanpak voor, door te starten met een risico-inventarisatie. Dan selecteert het bestuur de prioriteiten, zoals bijvoorbeeld een initiële validatie bij nieuwe modellen, en een reguliere validatiefrequentie van eens per drie jaar.

Arcturus heeft ruime ervaring in modelvalidatie en kan eenvoudig een ‘standaard’ validatiebeleid passend maken voor uw organisatie. Daarna is validatie per model projectmatig af te stemmen. Wij kunnen de eerste lijn helpen met het op orde maken van model en documentatie, en we beschikken over voldoende experts om daarna een onafhankelijke validator langs te sturen.

Validatieprojecten zijn overigens prima in te plannen in de minder drukke periodes van uw team.

Herverzekeringsoptimalisatie

Michiel van Dellen +31 6 1019 8714 
michiel.vandellen@arcturus.nl 

Een belangrijk én lastig onderdeel van risicomanagement voor een verzekeraar is het optimaliseren van de herverzekering. Herverzekeringsinkoop is bepalend voor het rendement, het wettelijk kapitaalvereiste én de toekomstige financiële positie van de verzekeraar. Er zijn verschillende aspecten aan herverzekering die de keuze voor een herverzekeringsproduct bemoeilijken.

Michiel van Dellen
+31 6 1019 8714 
michiel.vandellen@arcturus.nl 

Het inkopen van herverzekering gaat vaak gepaard met een lagere winstmarge. De herverzekeraar verlangt een deel van de verwachte winst om het risico van de verzekeraar over te nemen. Maar welk deel is reëel? En hoeveel wordt het risico gereduceerd door een bepaalde vorm van herverzekering? Wordt er wel voldoende rekening gehouden met de impact van de herverzekeringskeuze op het Solvency II-kapitaalvereiste? Dankzij jarenlange ervaring in het schade actuariaat heeft Arcturus methoden ontwikkeld om verzekeraars adequaat bij deze keuze te kunnen ondersteunen.

Voorbeeld van hoe verschillende herverzekeringscontracten de schaderatio van een verzekeraar kunnen stabiliseren.

Voor u als verzekeraar is het van belang te weten wat de risicodrivers in uw portefeuille zijn. Dit kan Arcturus samen met u inventariseren en kwantificeren. Denk hierbij ook aan:

 • De impact van klimaatverandering op weerschade
 • Aanpassingen in wetgeving op aansprakelijkheidsschade
 • Relevante catastrofescenario’s op basis van geografische kenmerken van uw portefeuille

Op basis van deze resultaten kan een voor u optimaal herverzekeringsprogramma worden bepaald. Welk herverzekeringsprogramma is voor u het meest efficiënt? Hoeveel risico wilt u overdagen en hoeveel bent u daarvoor bereid te betalen?
Arcturus rekent de effecten van verschillende programma’s op uw kapitaalpositie voor u door.

Meer winst en volatiliteit, of juist minder risico? Welk scenario is het meest passend voor u?

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd wat Arcturus voor u kan betekenen? Neemt u gerust contact met ons op!

Weten wat Arcturus voor u kan betekenen?

Wilt u meer weten over hoe dat werkt en wat wij als Arcturus kunnen betekenen voor uw bedrijf. Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op  om uw mogelijkheden te bespreken.

Laat een bericht achter